คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายชินภัทร งามลา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววทัญญุตา คบขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพนธ์ กวกขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนพร กามขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอุษณา จันทร์แดง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล ขมสันเทียะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี สุขสนิท
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรวัฒน์ สีสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนกฤษกร มินขุนทด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิตา สุขจิตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวญดาพร จิตรซื่อ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น :