ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนด่านขุนทด    ตั้งอยู่เลขที่  602  หมู่ที่  2  ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ     ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา    30210    โทร. 044-389438       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่  29  ไร่  2  งาน
        โรงเรียนด่านขุนทดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2494  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมสามัญศึกษา ชื่อว่า “ โรงเรียนด่านขุนทด ”ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า “ น.ม.14 ”
        เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหาญเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3     มีนายสันต์  จรรยาศิริ  เป็นครูใหญ่
        ต่อมา  พ.ศ.2496   ได้งบประมาณให้ปลูกสร้างอาคารเรียน  จำนวน  1  หลัง   ตามแบบกรมสามัญศึกษาทรงจั่วมีมุข  ขนาด 6  ห้องเรียน 1 ห้องพักครูงบประมาณ 240,000 บาท อาคารเรียนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดและมีบริเวณติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
        พ.ศ.2498   ได้เปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนจากสายวิสามัญมาเป็นการจัดการเรียนการสอนสายสามัญล้วนๆ มาจนถึงปี  พ.ศ. 2505
        ต่อมาวันที่  26  กันยายน  2504  ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  จัดระบบการเรียนการสอนมาเป็นระบบ 7:3:3และได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา  เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   5 – 7 มาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยในปีแรกเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขยายขึ้นปีละชั้นและลดการรับสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนครบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
        พ.ศ. 2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดการเรียนการสอนในระดับเดิม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7
        พ.ศ.2517  ทางราชการประกาศยุบโรงเรียนบ้านหัวบึงรวมกับโรงเรียนด่านขุนทด เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ตั้งแต่นั้นมา
        พ.ศ.2521  ทางราชการได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2521 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาระบบ  6:3:3  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ในปีการศึกษา  2521  เพิ่มขึ้นปีละชั้น  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
        พ.ศ.2534 ได้รับอนุญาตให้ทำการเปิดสอนในระดับอนุบาลเป็นปีแรก
        พ.ศ.2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
        พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
        พ.ศ.2542 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขต(อนุบาลประจำอำเภอ) โรงเรียนครูต้นแบบ    วิทยาการด้านการศึกษา ศิลปและดนตรี  และโรงเรียนต้นแบบวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
        พ.ศ.2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน        ปัจจุบัน  ผู้บริหารสถานศึกษา  นายชัยวิรัตน์  รัตนวิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ  8
        พ.ศ.2546 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหม่   โรงเรียนจึงอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        พ.ศ.2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track)
        พ.ศ.2548 ได้รับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
        พ.ศ.2549 ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมประเภทห้องสมุดโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
        พ.ศ.2550 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        พ.ศ.2553 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครบ  100  %   และได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  จากคุรุสภา   
        มีเขตพื้นที่ให้บริการในการจัดการศึกษา ได้แก่ตำบลด่านขุนทด หมู่ที่  2  หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14และพื้นที่ใกล้เคียง