ทำเนียบกลุ่มงานบุคคล

นายชนสรณ์ ภมร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
หัวหน้างานบุคคล

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
หัวหน้างานอัตรากำลัง

นางสาวศิรินภา ภูมิโคกรักษ์
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานเลื่อนขั้นเงินเดือน

นางอรทัย ศรีทอง
หัวหน้างานความดีความชอบ

นายกฤษณะ คูณขุนทด
หัวหน้างานสารบรรณ