แผนและงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ 62
https://drive.google.com/file/d/1HjbwGo4N1m00uMW1mQE6bLG4Ams6w4T0/view?usp=sharing
แผนปฏิบัติการ 63
https://drive.google.com/file/d/1EKrwVn5GuyoWTiMAllOGQ4FStMcON5kd/view?usp=sharing
เบิกค่าสาธารณูปโภค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.59 MB
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
02-บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
บันทึกขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.5 KB
แบบควบคุมการจ่ายเงินตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
บันทึกข้อความ-ขอดำเนินกิจกรรมงบฯเหลือจ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.5 KB
Flow Chart การบริหารการเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
truajsob-2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284 KB
บันทึกข้อความ_ขอเบิกเงิน - โรงเรียนดี-ครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
แบบสำรวจครุภัณฑ์ประจำห้อง 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.19 KB
ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
แผนการใช้งบประมาณ
สรุปเงินโครงการ
หนังสือนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
แผนและงบประมาณ64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
แผนปฏิบัติการปี 64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 830 KB
แผนปฏิบัติการปี 64 ส่วนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84 KB
แผนปฏิบัติการปี 64 ส่วนที่ 3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
แผนปฏิบัติการปี 64 ส่วนที่ 4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.5 KB
แผนปฏิบัติการปี 64 ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 830 KB
แผนปฏิบัติการปี 64 ส่วนที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
ภาคผนวกแผนปฏิบัติการ64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
บันทึกขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
บันทึกขอดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 62-65
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
แผนปฎิบัติการปี 65 ส่วนที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 791 KB
แผนปฎิบัติการปี65 ส่วนที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86 KB
แผนปฏิบัติการปี65 ส่วนที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133 KB
แผนปฎิบัติการปี 65 ส่วนที่ 4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114 KB
แผนปฎิบัติการปี 65 ส่วนที่4.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 519 KB
แผนปฎิบัติการปี65 ส่วนที่ 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
แผนปฎิบัติการปี65 ภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
แผนปฎิบัติการปี 65 คำนำ สารบัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98 KB
แผนปฎิบัติการปี65 ปกหน้าหลัง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB