ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายเอกลักษณ์ แสนพรม
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ
ครู คศ.1

นายสุทธี ตาลไธสง
ครู คศ.1

นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
ครู คศ.1

นายศราวุฒิ ประจงจิต
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล เหิกขุนทด

นางสาวกฤติยา ผดุงสุขดำรงค์