ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์

นายเอกลักษณ์ แสนพรม

นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ

นายศราวุฒิ ประจงจิต

นายณัฐพล เหิกขุนทด

นางสาววิภารัตน์ แสงสุวรรณ

นางสาวยุพิน ศรีชะนะ

นายต่อศักดิ์ ชาญสูงเนิน

นางสาวทับทิม ราชดา

นางสาวสมฤดี หีบพิมาย

นางสาวสุภัค จันทะจิตต์

นายกิจจารักษ์ นิมิตรเกาะ