กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่ม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์

นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ

นายศราวุฒิ ประจงจิต

นางสาววิภารัตน์ แสงสุวรรณ

นางสาวยุพิน ศรีชะนะ

นายต่อศักดิ์ ชาญสูงเนิน

นางสาวทับทิม ราชดา

นางสาวสมฤดี หีบพิมาย

นางสาวสุภัค จันทะจิตต์

นายกิจจารักษ์ นิมิตรเกาะ