ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอาคเนย์ เชื้ออิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันเพ็ญ พงษ์ประดิษฐ์
ครู คศ.3

นายเอกลักษณ์ แสนพรม
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ หวนสันเทียะ
ครู คศ.1

นายสุทธี ตาลไธสง
ครู คศ.1

นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
ครู คศ.1

นายศราวุฒิ ประจงจิต
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล เหิกขุนทด

นางสาวกฤติยา ผดุงสุขดำรงค์