ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวารี ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.3

นางคำนาง ชาววัลจันทึก
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ งามสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ สินขุนทด
ครู คศ.3

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐวุฒิ ภัทราภิรักษ์
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ เข็มมะลัง
ครู คศ.3

นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด
ครู คศ.2

นางอัญธิฌา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายวุฒิพงษ์ เงินดี
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ ไกวัลเกศบุษย์
ครู คศ.2

นางสาวสุธาทิพย์ เหวขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐนันท์ ตั้งวุฒิเกียรติ
พนักงานราชการ

นายภัทรพล บุษยะมา
ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต