กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายกฤษณะ คูณขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด

นายอาทิตย์ ไกวัลเกศบุษย์

นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด