ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุวารี ภูมิโคกรักษ์
ครู คศ.3

นางคำนาง ชาววัลจันทึก
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ งามสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายกิตติพงศ์ สินขุนทด
ครู คศ.3

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ครู คศ.3

นายณัฐวุฒิ ภัทราภิรักษ์
ครู คศ.3

นางพัชราภรณ์ เข็มมะลัง
ครู คศ.3

นางสาวนันทวัน เหิดขุนทด
ครู คศ.2

นางอัญธิฌา ปิ่นแก้ว
ครู คศ.2

นายวุฒิพงษ์ เงินดี
ครู คศ.2

นายอาทิตย์ ไกวัลเกศบุษย์
ครู คศ.2

นางสาวสุธาทิพย์ เหวขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฎฐนันท์ ตั้งวุฒิเกียรติ
พนักงานราชการ

นายภัทรพล บุษยะมา
ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต

นางสาวอสมาภรณ์ แซ่พัว