ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกฤษณะ คูณขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพวงเพ็ญ เหิมขุนทด

นายอาทิตย์ ไกวัลเกศบุษย์

นางสาวซ่อนกลิ่น เสียนขุนทด