แนะแนว

นายสมชาติ ไทยปราณีต

หัวหน้าแนะแนว

นางกนกพร อินรัมย์

นายธนบดี ไพศาลวัน