ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ครุฑขุนทด
ครู คศ.1

นายปิยพล ถนอมพลกรัง