กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายยงยุธ แพขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
อีเมล์ : mullika_f@dt.ac.th

นายอดิศักดิ์ ครุฑขุนทด

นายชนะชล โกสุมภ์

นายปิยพล ถนอมพลกรัง