ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมัลลิกา ฟ้าคุ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ครุฑขุนทด
ครู คศ.1

นายปิยพล ถนอมพลกรัง