ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสันต์ จรรยาศิริ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2494-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายมุนี ภิรมย์กิจ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2497-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวิรัตน์ รัตนวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ เลาอลงกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เฉลิมยศ พุทธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน