บริหารทั่วไป
คำสั่งลูกเสือ-เนตรนารี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 453.64 KB
คำสั่งโรงเรียนด่านขุนทด ที่ 232/2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.99 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวันควบคุมความประพฤติ ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.8 KB