ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้าง

นายวิทยา สาประโคน
นักการภารโรง

นายสม หลาบคำ
นักการภารโรง

นายอนุรักษ์ พลวิชิต
นักการภารโรง

นางละม่อม ซ่อนพุดซา
แม่บ้าน

นางสาวขอม หุ่มขุนทด
แม่บ้าน

นางผ่องศรี ศรินิล
แม่บ้าน

นายอธิพงษ์ มุกขุนทด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายพงศกร บุขุนทด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายนิรันดร์ วิจิตรหงษ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย