พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

< พันธกิจ

 

                1)  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

                2)  ส่งเสริมการใช้สื่อ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  แหล่งการเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

                3)  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความเป็นผู้นำในสังคม

            4)  ส่งเสริมให้บุคลากรครูในโรงเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพครู  และมาตรฐานวิทยฐานะครู

                5)  ส่งเสริมการสร้างขวัญและกำลังใจและสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียน

                6)  ส่งเสริมและพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น  เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

                7)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร

 

 

< เป้าประสงค์

 

                1)  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

                2)  นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์

                3)  นักเรียนทีสำเร็จการศึกษาของโรงเรียน  สามารถศึกษาต่อในสถาบันที่สูงขึ้น   หรือออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

< กลยุทธ์

 

กลยุทธ์  1       พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด       

                                            ร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์  2       สร้างกระบวนการการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  พัฒนาให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย

                                    โดยยึดคุณธรรมนำความรู้   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สามัคคี  วิถีประชาธิปไตย

กลยุทธ์  3       ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้อย่าง

                                     ทั่วถึง

กลยุทธ์  4       พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพ                  

                       และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

กลยุทธ์   5      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

                      ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชน  ท้องถิ่น  และแนวทางการกระจายอำนาจ