บุคคล
คำสั่งแต่งตั้งหมอบหมายงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.58 KB
แบบบันทึกรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.84 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2/2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371 KB
ปกรายงานผลการปฏิบัติราชการ 2/2563
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 901.08 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำป้ายสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.37 KB
บันทึกข้อความขอประเมิณ วฐ.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.17 KB
คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการอบรมออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.48 KB
เอกสารประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
แบบบันทึกชั่วโมงปฏิบัติงานของครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.84 KB
เอกสารประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.07 KB
คู่มือการดำเนินการทางวินัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
คู่มือการบริหารงานบุคคลใน กศจ.
การเตรียมความพร้อมการพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติ สำหรับขอวิทยฐานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.09 MB
เกณฑ์อัตรากำลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานสอน
แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย ครูชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215 KB
แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย ครูชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224 KB
แบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานร่องรอย ครูเชี่ยวชาญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258 KB
แบบฟอร์มPLC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.77 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ สายงานการสอน ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 903.14 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ สายงานการสอน ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.25 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฯ สายงานการสอน ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 895.16 KB
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ระดับขั้นพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161 KB
แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan-ID Plan) ระดับปฐมวัย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.08 KB
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan (Individual Development Plan)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.46 KB
รายงานการปฏิบัติงานฯ-ขั้นพื้นฐาน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.5 KB
รายงานการปฏิบัติงานฯ-ปฐมวัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.5 KB
ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.64
https://sites.google.com/view/persondkt/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5