ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 65 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
13 ต.ค. 65 ถึง 30 ต.ค. 65 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2565
03 ต.ค. 65 ถึง 12 ต.ค. 65 นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ 0, ร, มส และ มผ ของภาคเรียนที่ 1/2565 และดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
15 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4/5 - ม.4/7
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนด่านขุนทด(โดม)/ชุดนักเรียน คณะครูระดับชั้น ม.4
14 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/4
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนด่านขุนทด(โดม)/ชุดนักเรียน คณะครูระดับชั้น ม.4
13 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1/9 - ม.1/11
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนด่านขุนทด(โดม)/ชุดนักเรียน คณะครูระดับชั้น ม.1
12 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1/5 - ม.1/8
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนด่านขุนทด(โดม)/ชุดนักเรียน คณะครูระดับชั้น ม.1
11 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1/2 - ม.1/4
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนด่านขุนทด(โดม)/ชุดนักเรียน คณะครูระดับชั้น ม.1
27 ธ.ค. 62 ส่งคะแนนสะสม ปพ.5
ครั้งที่ 3 ระดับประถมศึกษา
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
23 ธ.ค. 62 Pre O-Net
ระดับชั้น มัธยม
20 ธ.ค. 62 ทัศนศึกษา ประถม
ณ ไร่จิมทอมสัน
18 ธ.ค. 62 ประชุมติดตาม การมาเรียนของนักเรียนครั้งที่ 2
18 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ปลายห้องเรียนพิเศษ
ณ กาญจนบุรี
17 ธ.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 63 แนะแนวศึกษาต่อ
16 ธ.ค. 62 ถึง 31 ม.ค. 63 ติว O-Net
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา
รับนักเรียนที่มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558)

23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
14 ก.พ. 62 ถึง 25 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 (ห้องเรียนพิเศษ)
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
25 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
09 มี.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ม.4, ม.5 ปิดภาคเรียน
08 มี.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ม.1, ม.2 ปิดภาคเรียน
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
04 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
02 ต.ค. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 สอบปลายภาค ระดับชั้นอนุบาล - ม.3
27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคปฏิบัติ ทุกระดับชั้น
15 ก.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค 1/2560
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2560 (มส.)
25 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ที่ มทส.
26 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ม.1-ม.6 สอบกลางภาค
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
26 ก.ย. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 นักเรียนชั้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
24 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.31
ติดตามรายละเอียดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  (กลุ่มที่ 5) ได้ที่ http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma5/
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2559

15 ก.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
จัดกิจกรรมไหว้ครู
12 มิ.ย. 59 อบรม การออกแบบกิจกรรม \
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
โรงเรียนด่านขุนทด งานพัฒนาบุคลากร
02 เม.ย. 59 กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
หากท่านไม่มารายงานตัวและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
หอประชุมอาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด งานวิชาการ