ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 59 กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
หากท่านไม่มารายงานตัวและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
หอประชุมอาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด งานวิชาการ
12 มิ.ย. 59 อบรม การออกแบบกิจกรรม \
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
โรงเรียนด่านขุนทด งานพัฒนาบุคลากร
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
จัดกิจกรรมไหว้ครู
15 ก.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
08 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2559

24 ก.ย. 59 ถึง 25 ก.ย. 59 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม.31
ติดตามรายละเอียดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  (กลุ่มที่ 5) ได้ที่ http://www.esan66.sillapa.net/sm-nma5/
26 ก.ย. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 นักเรียนชั้น สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
26 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ม.1-ม.6 สอบกลางภาค
25 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ที่ มทส.
14 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 1/2560 (มส.)
15 ก.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค 1/2560
18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 สอบปลายภาคปฏิบัติ ทุกระดับชั้น
25 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
27 ก.ย. 60 สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
02 ต.ค. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 สอบปลายภาค ระดับชั้นอนุบาล - ม.3
04 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
25 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6