ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนภาพร ช่างทำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนี งิมขุนทด
ครู คศ.3

นางอัญชลี เพียรภูเขา
ครู คศ.3

นางมลฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
ครู คศ.3

นางนิตยา หงษ์ขุนทด
ครู คศ.3

นางใจทิพย์ แทนสุโพธิ์
ครู คศ.2

นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด
ครู คศ.2

นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์
ครู คศ.1