กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนิตยา หงษ์ขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0897225766
อีเมล์ : nittaya.h@dt.ac.th

นางสาวนภาพร ช่างทำ

นางอัญชลี เพียรภูเขา

นางมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ

นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด

นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์

นางสาวพรรณนิภา ศาสตร์สูงเนิน