ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนิตยา หงษ์ขุนทด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนี งิมขุนทด

นางสาวนภาพร ช่างทำ

นางอัญชลี เพียรภูเขา

นางมณฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ

นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด

นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์

นางสาวพรรณนิภา ศาสตร์สูงเนิน