ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนภาพร ช่างทำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุนี งิมขุนทด
ครู คศ.3

นางอัญชลี เพียรภูเขา
ครู คศ.3

นางมลฑกาญจน์ โรจน์หิรัญ
ครู คศ.3

นางนิตยา หงษ์ขุนทด
ครู คศ.3

นางใจทิพย์ แทนสุโพธิ์
ครู คศ.2

นายเกรียงศักดิ์ เลือดขุนทด
ครู คศ.2

นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์
ครู คศ.1