ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุเทพ มุงขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางส่งศรี บริรักษ์กุลธร
ครู คศ.3

นายศิลปกร นันท์ปรีชารัตน์
ครู คศ.3

นางถนอม คงเชี่ยวชาญ
ครู คศ.3

นางธัญดาภัทร นวโพธิรัตน์กูล
ครู คศ.3

นางฐิติวรรณ เพชรนอก
ครู คศ.3

นางชุมพร แฉล้มไธสง
ครู คศ.3

นางกฤติกา ชมขุนทด
ครู คศ.2

นายบริพัชร คุุขุนทด
ครู คศ.2

นางนภา ไว้สันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวสุณีรัตน์ เปสันเทียะ
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด

นายพัฒนพงศ์ ปุราโน
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราวรรณ จันทศร
ครู คศ.1

นายชิตพงศ์ จงโกเย็น