ทำเนียบกลุ่มงบประมาณ

นายมานิจ ภิรมย์กิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวุฒิพงษ์ เงินดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางนภา ไว้สันเทียะ
หัวหน้าการเงินและบัญชี

นางสุภาภรณ์ มโนวงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางฐิติวรรณ เพชรนอก
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางศิริลักษณ์ เคียงขุนทด
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางภัสรี ทองคลี่
หัวหน้าพัสดุและสินทรัพย์

นางธนารัชต์ มิกขุนทด
เจ้าหน้าพัสดุและสินทรัพย์

นางมิตรสินี โมฆรัตน์
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นางวันเพ็ญ ภิรมย์กิจ
งานแผนและสารสนเทศ

นาางสาวกนกพันธ์ แมขุนทด
งานแผนและสารสนเทศ

นางสาวจิรภา ไกวัลเกศบุศย์
เจ้าหน้าที่กาารเงินและพัสดุ