หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 

 โรงเรียนด่านขุนทด  ตั้งอยู่เลขที่  602  หมู่  2  ถนนสีคิ้ว ชัยภูมิ   ตำบลด่านขุนทด  อำเภอด่านขุนทด       จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์   30210  โทรศัพท์  0 – 4438 – 9438   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,966 คน