ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมพร ศรีวิพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิลาสินี กุมขุนทด

นางบังอร แฉล้มวารี

นางสุภาภรณ์ มโนวงศ์

นางสาวสมพิศ ปิ่นแก้ว

นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์

นางสาวเพ็ญนภา วิมล

นางชะเลยรัก สถิตชัย

นางสาวสมบัติ ศรียางนอก

นางสาวประภาพร สิงห์สุพรรณ

นางสาวณิชกมล เปียสันเทียะ

นางวันเพ็ญ สุขงาม

นางสาวสุคนธ์ เฮ็งสันเทียะ

นางสาวนิตยา ยวนทะเล

นางสุคนธ์ เฮ็งสันเทียะ

นางสาวศรสวรรค์ มีมุข