ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมพร ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิลาสินี กุมขุนทด
ครู คศ.3

นางบังอร แฉล้มวารี
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ มโนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ ปิ่นแก้ว
ครู คศ.3

นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอ้อยทิพย์ นาคินชาติ
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา วิมล
ครู คศ.2

นางชะเลยรัก สถิตชัย
ครู คศ.1

นางสาวสมบัติ ศรียางนอก
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร สิงห์สุพรรณ

นางสาวณิชกมล เปียสันเทียะ