ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสมพร ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิลาสินี กุมขุนทด
ครู คศ.3

นางบังอร แฉล้มวารี
ครู คศ.3

นางสุภาภรณ์ มโนวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวสมพิศ ปิ่นแก้ว
ครู คศ.3

นางวิภารัตน์ เจริญรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอ้อยทิพย์ นาคินชาติ
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญนภา วิมล
ครู คศ.2

นางชะเลยรัก สถิตชัย
ครู คศ.1

นางสาวสมบัติ ศรียางนอก
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร สิงห์สุพรรณ

นางสาวณิชกมล เปียสันเทียะ