ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
ปฐมวัย

นางสิริลักษณ์ นิติธรธรรมกุล
ครู คศ.3

นางพูนสุข สมบัติสิน
ครู คศ.3

นางนิตยา เกิดคล้าย

นางสาวสมฤดี อาบสุวรรณ

นางสมคิด อินช้าง

นางมิตรสินี โมฆรัตน์

นางสาวเพ็ญพักต์ แฟนพิมาย

นางสาววรรณภา หันขุนทด

นางสาวมุกดา ก้อนสูงเนิน