ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบโทนสีของเว็บไซด์นี้หรือไม่
ชอบมากที่สุด
ชอบ
สีไหนก็ได้
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมากที่สุด
ดูผลโหวด
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยัน พบขุนทด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรนุช เรืองธาตรี
ครู คศ.3

นางสำรวย ไชยสิทธิ์
ครู คศ.3

นางภัสรี ทองคลี่
ครู คศ.3

นางอารีย์ ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวันเพ็ญ ภิรมย์กิจ
ครู คศ.2

นางสุภาวดี เจ็กนอก
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา ชอนขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวสุรางค์ มากขุนทด
ครู คศ.2

นางสาวนุจรีย์ ศรีอาภัย
ครู คศ.2

นางอภิญญา ภูแช่มโชติ
ครู คศ.1

นายวรวุฒิ สงวนพิมพ์
ครู คศ.1

นางสาวมธุรส สุพิพัฒน์โมลี

วรัชยา สีทอง