กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรนุช เรืองธาตรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ ศรีวิพัฒน์

นางสาวโสภา พรหมสวัสดิ์

นางสุภาวดี เจ็กนอก

นางสาวสุรางค์ มากขุนทด

นางสาวนุจรีย์ ศรีอาภัย

นายวรวุฒิ สงวนพิมพ์

นางวรัชยา สีทอง

นายกัณฐ สมหวัง

นางนภสรณ์ มากขุนทด

นายมนต์ชัย ศรีอาภัย

นางสาวนันทิยา นวลกลางดอน

นางสาวกมลทิพย์ ข้องนอก

นายสายชล บรรทัพ

นายโชคหนุน มังกรพรสิทธิ์

นางสาวสุพัตรา จิระจักรชัย

นางสาวนิตยา ฟ้อนบำเลอ

นางสาวนภาพร พงษ์เกษม

นายวุฒิพงษ์ เงินดี

นายกิตติพงศ์ สินขุนทด

นายณัฐวุฒิ ภัทราภิรักษ์

นายกตัญญู เจริญรัตน์

นางสาวสุธาทิพย์ เหวขุนทด

นางสาวกนกพันธ์ แมขุนทด

นางสาวกนกวรรณ คงมิ่ง