ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุทัยวรรณ บรรจงจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชุลีรัตน์ เกิดมั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวธนสุกานต์ ภัทรธิติสกุล
ครู คศ.2

นางสาวกลอยใจ เคียนขุนทด
ครู คศ.2

นางวัชราลักษณ์ ปราณีตพลารักษ์
ครู คศ.2

นางสาวทัตติยา ทองคลี่
ครู คศ.2

นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทก
ครู คศ.2

นางสาวสุรีรัตน์ พันชนะ
ครู คศ.2

นางสาวธัญธิตา สมบัติสิน
ครู คศ.2

นางสาวสุดาทิพย์ สถิรภัทรพร
ครู คศ.1

นายสนาญชัย วงษ์ชาลี
ครู คศ.1

นางสาวกิตติพรรณ อุดมตะคุ
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์