กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางชุลีรัตน์ เกิดมั่นคง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุทัยวรรณ บรรจงจิตร

นางสาวธนสุกานต์ ภัทรธิติสกุล

นางสาวทัตติยา ทองคลี่

นางพรรณเพ็ญ ขวางกระโทก

นางสุรีรัตน์ สงวนพิมพ์

นางสาวสุดาทิพย์ สถิรภัทรพร

นายสนาญชัย วงษ์ชาลี

นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์

นางสาวเรือนรัตน์ เพชรประจำ

นางสาวพรพิมล สิงหกุล

นายสรายุทธ ทิพย์กระโทก