วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

< ปรัชญา

 

                นัตถิ   ปัญญา   สมาอาภา   " แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี "

 

 

< วิสัยทัศน์

 

                สร้างคนดี   มีปัญญา   เน้นทักษะภาษาและเทคโนโลยี
                              สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงอาเซียน