ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,21:11  อ่าน 865 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายละเอียดผลงาน
      

การเรียนรู้นาฏศิลป์ผ่านทางเว็บไซต์

https://sites.google.com/a/dt.ac.th/napaporn

GG.GG/48n4b

หรือ  ค้นหา คำว่า  นภาพร  ช่างทำ

https://www.y0utube.c0m/watch?v=e2085XSpyEw

https://www.y0utube.c0m/watch?v=7_zFeJ2C42E

https://www.y0utube.c0m/watch?v=29lB7y3vP64

https://www.y0utube.c0m/watch?v=DhLi1-hZcnk


https://drive.google.com/open?id=0BwrRSkAvvaZbNTZURGRSTUM1dkE

 

https://drive.google.com/open?id=0BwrRSkAvvaZbMTUxRHFiNmdpcFU

หรือ คัดลอก ลิงค์ข้างล่างนี้ไปวางที่ URL (ช่องใส่ชื่อเว็บไซต์ โปรแกรม เว็บบราวเซอร์) 

.......................................................................................

ชื่อเรื่องที่ศึกษา  การพัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน                      หน่วย นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวนภาพร  ช่างทำ

ปีที่ศึกษา  2555

บทคัดย่อ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   วิชานาฏศิลป์  เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์  เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างมีความสุข  และส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จึง

มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชานาฏศิลป์  เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน  ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  5  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนด่านขุนทด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  5

 

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้

1) ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   วิชานาฏศิลป์  เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   วิชานาฏศิลป์     เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มีประสิทธิผลเท่ากับ 0.73

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนด่านขุนทด  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารการเรียนการสอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34 KB
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2559,21:11   อ่าน 865 ครั้ง