ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร ช่างทำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนานักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน
2 วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด สื่อความหมายด้วยภาษาท่า
3 วีดีทัศน์ประกอบการสอนนาฏศิลป์ ชุด นาฏยศัพท์แสดงท่ารำสวย