ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0631655329
อีเมล์ : anusorn.h@dt.ac.th
ที่อยู่ :
602 หมู่ 2 โรงเรียนด่านขุนทด ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Doctor of Philosophy) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communications and Technology)
2553 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (Master of Education: M.Ed.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University) การบริหารการศึกษา (Educational Administration)
2548 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (Master of Education: M.Ed.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
2540 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. (Western Music: B.Ed.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) Bachelor of Education (Western Music)
2556 นิสิตแลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ University of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2543 โรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ครู
2543-ปัจจุบัน โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงาน