ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าย English Camp For Primary Student อำเภอด่านขุนทด (อ่าน 1215) 17 ก.ค. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1346) 27 มิ.ย. 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร และหน่วยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 927) 15 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 874) 15 มิ.ย. 56
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ (อ่าน 1141) 29 พ.ค. 56
การปฐมนิเทศ : นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1404) 17 พ.ค. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 1ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 768) 13 พ.ค. 56
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 856) 19 เม.ย. 56
พิธีปัจฉิมนิเทศ : มาลาบูชาคุณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 967) 12 มี.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลโลก” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 950) 26 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1315) 19 ก.พ. 56
การรับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 989) 18 ก.พ. 56
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ : กิจกรรมทางเลือก..อนาคต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1843) 01 ก.พ. 56
ค่ายศิลปะระดับปฐมวัยโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1883) 31 ม.ค. 56
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1081) 23 ม.ค. 56
โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 846) 22 ม.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ” (อ่าน 1021) 17 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (อ่าน 1057) 14 ม.ค. 56
สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (อ่าน 938) 28 ธ.ค. 55
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1275) 26 ธ.ค. 55
Merry Christmas and Happy New Year 2013 (อ่าน 1022) 25 ธ.ค. 55
ค่ายวิชาการระดับปฐมวัย โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” (อ่าน 2293) 20 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 977) 14 ธ.ค. 55
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายสมพร ศรีวิพัฒน์ (อ่าน 959) 05 ธ.ค. 55
ทรงพระเจริญ (อ่าน 924) 02 ธ.ค. 55
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 1023) 30 พ.ย. 55
การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 1079) 30 พ.ย. 55
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด (อ่าน 1022) 28 พ.ย. 55
การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน (อ่าน 1083) 15 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 2054) 15 พ.ย. 55
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ (อ่าน 998) 14 พ.ย. 55
ขอเชิญผู้สนใจยื่นเสนอราคา คอมพิวเตอร์ PC (อ่าน 954) 07 พ.ย. 55
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1022) 06 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรโรงเรียน (อ่าน 1228) 06 พ.ย. 55
ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี กับท่านผู้อำนวยการณรงค์ เลาอลงกรณ์ (อ่าน 994) 05 พ.ย. 55
ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับคณะครูของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1105) 05 พ.ย. 55
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อ่าน 1217) 02 พ.ย. 55
การต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1320) 02 พ.ย. 55
ผู้อำนวยการพบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง โอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 923) 02 พ.ย. 55
แนะนำบุคลากรของโรงเรียน (อ่าน 979) 02 พ.ย. 55