ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (อ่าน 644) 10 ม.ค. 57
ประเมินการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 778) 08 ม.ค. 57
สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ (อ่าน 537) 31 ธ.ค. 56
การประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน เน้นคุณธรรม จริยธรรม และบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน (อ่าน 979) 25 ธ.ค. 56
รางวัลคัดลายมือโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (อ่าน 775) 19 ธ.ค. 56
แจ้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ขอรับเงินสนับสนุน จากเขตพื้นท (อ่าน 599) 05 ธ.ค. 56
การตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน (อ่าน 813) 28 พ.ย. 56
ค่ายวิชาการ...นำความรู้สู่ชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 617) 20 พ.ย. 56
การแข่งขัน “กีฬาเกรียงไกรสู่ศตวรรษที่ 21” ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 646) 19 พ.ย. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง โอกาสเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 972) 04 พ.ย. 56
การประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน 596) 31 ต.ค. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556 (อ่าน 614) 24 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 620) 24 ก.ย. 56
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1128) 18 ก.ย. 56
Dankhunthod Cross Word Game 2013 (อ่าน 673) 10 ก.ย. 56
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษา Coaching and Mentoring (อ่าน 832) 16 ส.ค. 56
ทรงพระเจริญ (อ่าน 732) 11 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (อ่าน 711) 09 ส.ค. 56
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านขุนทดของครูต่างชาติ (อ่าน 648) 06 ส.ค. 56
ค่าย English Camp For Primary Student อำเภอด่านขุนทด (อ่าน 1106) 17 ก.ค. 56
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1116) 27 มิ.ย. 56
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร และหน่วยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 793) 15 มิ.ย. 56
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 751) 15 มิ.ย. 56
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ (อ่าน 1018) 29 พ.ค. 56
การปฐมนิเทศ : นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ปลาย โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1241) 17 พ.ค. 56
โรงเรียนด่านขุนทด ประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 1ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 656) 13 พ.ค. 56
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 731) 19 เม.ย. 56
พิธีปัจฉิมนิเทศ : มาลาบูชาคุณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 848) 12 มี.ค. 56
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ความเป็นพลโลก” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 817) 26 ก.พ. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1053) 19 ก.พ. 56
การรับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 878) 18 ก.พ. 56
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ : กิจกรรมทางเลือก..อนาคต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1477) 01 ก.พ. 56
ค่ายศิลปะระดับปฐมวัยโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 1722) 31 ม.ค. 56
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 950) 23 ม.ค. 56
โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้น ม. ๓ และ ม. ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 731) 22 ม.ค. 56
นักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ได้รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ” (อ่าน 877) 17 ม.ค. 56
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (อ่าน 928) 14 ม.ค. 56
สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ (อ่าน 816) 28 ธ.ค. 55
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1130) 26 ธ.ค. 55
Merry Christmas and Happy New Year 2013 (อ่าน 909) 25 ธ.ค. 55