ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์) (อ่าน 690) 25 ก.ย. 57
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 705) 09 ก.ย. 57
โครงการ English Conversation Skills For Parents of Dankhunthod School (อ่าน 604) 08 ก.ย. 57
กิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” (อ่าน 1087) 05 ก.ย. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark 2551 (อ่าน 791) 19 ส.ค. 57
ผลการคัดเลือกกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 906) 14 ส.ค. 57
กิจกรรมอาเซียนศึกษา (อ่าน 1112) 08 ส.ค. 57
โครงการนำความรู้สู่ชุมชน (อ่าน 955) 07 ส.ค. 57
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 919) 02 ส.ค. 57
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1034) 21 ก.ค. 57
ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน (อ่าน 858) 15 ก.ค. 57
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ (อ่าน 650) 09 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (อ่าน 578) 06 ก.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดเปิดใช้ระบบ SCHOOL 2 U (อ่าน 699) 04 ก.ค. 57
การรับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Virtues Project (อ่าน 560) 02 ก.ค. 57
คณะครูปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมกิจกรรม workshop เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 685) 02 ก.ค. 57
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 553) 02 ก.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ทีมีคะแนนการทดสอบทางกา (อ่าน 842) 30 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 609) 29 มิ.ย. 57
พิธีมอบห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 595) 29 มิ.ย. 57
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคว้ารางวัลเหรียญทองยอดเยี่ยม (อ่าน 589) 25 มิ.ย. 57
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Klang plaza Kid Talent 2014 (อ่าน 624) 25 มิ.ย. 57
โครงการอบรมประชาสัมพันธ์โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 570) 25 มิ.ย. 57
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ (อ่าน 661) 20 มิ.ย. 57
นโยบายสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ (อ่าน 510) 17 มิ.ย. 57
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 620) 12 มิ.ย. 57
การอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยโครงการ The Virtues (อ่าน 532) 05 มิ.ย. 57
การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ (อ่าน 667) 04 มิ.ย. 57
โรงเรียนด่านขุนทด ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน (ระดับประเทศ) (อ่าน 533) 04 มิ.ย. 57
ยกย่องชมเชยนักเรียนแบบอย่างที่ดี (อ่าน 583) 28 พ.ค. 57
การประชุมคณะครู-บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 569) 20 พ.ค. 57
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ (อ่าน 708) 19 พ.ค. 57
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง โอกาสเปิดภาคเรียน (อ่าน 634) 17 พ.ค. 57
พิธีมงคลปฐมฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (อ่าน 578) 24 มี.ค. 57
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 603) 20 มี.ค. 57
การอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัย ภาคีร่วมใจเพื่อนักเรียนไทยสุขภาพดี (อ่าน 881) 25 ก.พ. 57
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4) (อ่าน 786) 20 ก.พ. 57
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 845) 10 ก.พ. 57
ค่ายศิลปะสร้างสรรค์สานฝันพี่สอนน้องโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 786) 30 ม.ค. 57
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนต่อสายอาชีพ สพป.นม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 669) 24 ม.ค. 57