ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 873) 14 ม.ค. 58
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (อ่าน 855) 09 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายสมพร ศรีวิพัฒน์ (อ่าน 603) 05 ม.ค. 58
Merry Christmas and Happy New Year 2015 โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1520) 25 ธ.ค. 57
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 640) 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 900) 22 ธ.ค. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง/สามัญโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1329) 19 ธ.ค. 57
ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม กยศ. โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 639) 16 ธ.ค. 57
ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์ เยี่ยมค่ายศิลป์สร้างสรรค์ Art Go To Know ร่วมคิด ร่วมปัน สานฝันให้น้อง (อ่าน 643) 16 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SpL (อ่าน 1089) 16 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันการประ (อ่าน 838) 09 ธ.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ครั้งที่ ๖๔ (อ่าน 733) 09 ธ.ค. 57
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เ้ข้าค่ายบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตกับการคิดวิเคราะห์ (อ่าน 774) 07 ธ.ค. 57
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ (อ่าน 734) 04 ธ.ค. 57
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สรุปงานสังเกตการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 960) 18 พ.ย. 57
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (อ่าน 690) 07 พ.ย. 57
แนะนำครูชาวต่างชาติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 578) 07 พ.ย. 57
ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก (อ่าน 1140) 07 พ.ย. 57
การประชุมครูบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 705) 31 ต.ค. 57
การอบรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 1035) 29 ต.ค. 57
ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทดที่ได้เป็นตัวแทนศูนย์ขุนทด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับ สพป.นม.๕ (อ่าน 805) 03 ต.ค. 57
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์) (อ่าน 847) 25 ก.ย. 57
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 832) 09 ก.ย. 57
โครงการ English Conversation Skills For Parents of Dankhunthod School (อ่าน 716) 08 ก.ย. 57
กิจกรรมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” (อ่าน 1257) 05 ก.ย. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวัดประเมินผลโดยใช้โปรแกรม BookMark 2551 (อ่าน 942) 19 ส.ค. 57
ผลการคัดเลือกกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 1050) 14 ส.ค. 57
กิจกรรมอาเซียนศึกษา (อ่าน 1398) 08 ส.ค. 57
โครงการนำความรู้สู่ชุมชน (อ่าน 1173) 07 ส.ค. 57
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ของโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1086) 02 ส.ค. 57
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1168) 21 ก.ค. 57
ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน (อ่าน 996) 15 ก.ค. 57
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ (อ่าน 768) 09 ก.ค. 57
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (อ่าน 694) 06 ก.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดเปิดใช้ระบบ SCHOOL 2 U (อ่าน 893) 04 ก.ค. 57
การรับการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย Virtues Project (อ่าน 674) 02 ก.ค. 57
คณะครูปฐมวัยและประถมศึกษา ร่วมกิจกรรม workshop เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่าน 816) 02 ก.ค. 57
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 701) 02 ก.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ทีมีคะแนนการทดสอบทางกา (อ่าน 1007) 30 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 751) 29 มิ.ย. 57