ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ครั้งที่ ๔ (อ่าน 673) 28 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ท่าน ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์ (อ่าน 684) 28 ส.ค. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 1858) 18 ส.ค. 58
บรรยากาศ วันที่ ๒ ของการแข่งขัน “กีฬาภายใน ร.ร. ด่านขุนทด” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 685) 18 ส.ค. 58
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดหนังสั้น (อ่าน 570) 13 ส.ค. 58
การศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูบุคลากร ของ สพป.สมุทรสาคร (อ่าน 558) 04 ส.ค. 58
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (อ่าน 849) 23 ก.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID - PLAN (อ่าน 1572) 14 ก.ค. 58
บรรยากาศการแข่งขัน “กีฬาภายในโรงเรียนด่านขุนทด” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 858) 07 ก.ค. 58
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 2966) 07 ก.ค. 58
การปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 551) 25 พ.ค. 58
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด เยี่ยมห้องเรียนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 557) 19 พ.ค. 58
นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง เปิดภาคเ (อ่าน 531) 18 พ.ค. 58
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และม.๔ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 560) 15 พ.ค. 58
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 694) 14 พ.ค. 58
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ (อ่าน 671) 20 มี.ค. 58
การตรวจเยี่ยมและประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (อ่าน 507) 19 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจำหน่ายน้ำดื่ม(น้ำเปล่า) ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 655) 18 มี.ค. 58
พิธีมอบประกาศณียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 588) 06 มี.ค. 58
พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมเพื่อป้องกัน/ลดอุบัติเหตุบนถนน (อ่าน 664) 03 มี.ค. 58
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 546) 25 ก.พ. 58
งานเด็กไทยก้าวไกลตามจุดเน้น (อ่าน 548) 19 ก.พ. 58
นโยบายสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของบุคคลในชาติ (อ่าน 545) 17 ก.พ. 58
พิธีเปิดกิจกรรม Dankhunthod English Camp ร่วมกับ K-TOP English Camp (อ่าน 619) 10 ก.พ. 58
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มศูนย์ ๑ Dankhunthot PEER Center (อ่าน 751) 27 ม.ค. 58
การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 714) 27 ม.ค. 58
ผู้อำนวยการเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ (อ่าน 625) 15 ม.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 774) 14 ม.ค. 58
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนด่านขุนทด ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (อ่าน 738) 09 ม.ค. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายสมพร ศรีวิพัฒน์ (อ่าน 513) 05 ม.ค. 58
Merry Christmas and Happy New Year 2015 โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 711) 25 ธ.ค. 57
โครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 556) 23 ธ.ค. 57
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 801) 22 ธ.ค. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง/สามัญโรงเรียนด่านขุนทด (อ่าน 1231) 19 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SpL (อ่าน 972) 16 ธ.ค. 57
ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม กยศ. โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 558) 16 ธ.ค. 57
ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์ เยี่ยมค่ายศิลป์สร้างสรรค์ Art Go To Know ร่วมคิด ร่วมปัน สานฝันให้น้อง (อ่าน 565) 16 ธ.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันการประ (อ่าน 751) 09 ธ.ค. 57
โรงเรียนด่านขุนทดเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคฯ ครั้งที่ ๖๔ (อ่าน 637) 09 ธ.ค. 57
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เ้ข้าค่ายบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตกับการคิดวิเคราะห์ (อ่าน 669) 07 ธ.ค. 57