ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการและแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19
 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่องการประมูลร้านค้าในการขายน้ำดื่มในโรงเรียนด่านขุนทด ประจำปีการศึกษา 256
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด 
เรื่องการยื่นซองประมูลร้านค้าในการขายน้ำดื่มในโรงเรียนด่านขุนทด  ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง การดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไว

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิดเมือง (Semi-lockdown) และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส  กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการกำหนดการเปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ใหม่ และมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  โรงเรียนด่านขุนทดจึงขอแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอน ตามรายละเอียดไฟล์แนบท้ายนี้

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)

https://drive.google.com/file/d/1XY1XyAoIF9XKk4C_J74x6lMXbZbRhLOf/view?usp=sharing

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทนักเรียนทั่วไป) ประกาศ การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55
โรงเรียนด่านขุนทด  ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55นอกเขตแผ่นดินไหว ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา
ให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวจริงรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์  เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อ
ประชาสัมพันธ์ลิงค์การเรียนการสอนDLTVภาคเรียนที่1/2563อนุบาล2-ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนเรียนรู้
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือ..ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...โดยเปิดลิ้งค์ในประชาสัมพันธ์ นี้

อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH
อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB
 
  
ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
 
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษhttps://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทยhttps://dltv.ac.th/teachplan/lists/7/1000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษhttps://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทยhttps://dltv.ac.th/teachplan/lists/8/1000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/2000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/3000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษhttps://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/8000
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย https://dltv.ac.th/teachplan/lists/9/1000
ติดตาม การจัดการเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นอื่นๆ ทาง เว็บไซต์..
สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  :   http://dltv.ac.th/home
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55นอกเขตแผ่นดินไหว ด้ายวิ
โรงเรียนด่านขุนทด  ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55นอกเขตแผ่นดินไหว ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศ
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับเอกสารทางวิชาการ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตร เรียนโรงเรียนด่านขุนทด ตอบแบบสอบถามออนไลน์
 ตามรายละเอียดการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ทางโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการติดต่อสำรวจข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงได้ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน กรอกแบบสำรวจตามรายละเอียดตามที่แจ้ง

 รายละเอียดการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการการเตรีมความพร้อม ในการ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 จึงได้จัดทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดการ เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ส่งแบบสำรวจให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการและกำกับ ติดตาม การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด 

2. โรงเรียน มอบหมายให้ครู สำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน โดยกรอกข้อมูลออนไลน์ในที่อยู่ (ลิงค์) ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งให้ 

3. กำหนดการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มีนาคม 2563 

4. โดยนำที่อยู่ที่ปรากฏในลิงค์ด้านล่าง(4.1-4.2) ที่เป็นที่อยู่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ ท่านไปดำเนินการเท่านั้น 

          4.1 http://gg.gg/PESAO_NMA_5 หรือ https://forms.gle/rmzwRCZDGBKKJW3m7

4.2 QR-code (ด้านล่าง) 

 

โรงเรียนด่านขุนทด ขยายเวลในการแจ้งความประสงค์ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ออนไลน์
โรงเรียนด่านขุนทด ขยายเวลาในการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ  ในระดับ ม.1 และ ม.4 ไปจนกว่าจะมีจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด่านขุนทด และจะแจ้งวันสอบคัดเลือกในลำดับต่อไป
 กรุณากรอกข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อออนไลน์ ขยายเวลาในการแจ้งความประสงค์นักเรียนเข้าเรียนต่อ  ม.1 และ ม.4 ออนไลน์
 ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทาง  http://www.dt.ac.th
สามารถตรวตสอบรายชื่อได้ทุกวัน โดยคลิกที่ ปุ่ม  ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ของแต่ละระดับ  สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
       - หากแจ้งความประสงค์ออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ (ส่งเอกสารในวันมอบตัว)
วันสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมีการเลื่อนวันสอบ ตามประกาศสถานการณ์ระบาด COVID-19)
***หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน มาแสดงตนในวันสอบ***
กำหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
กำหนดวันมอบตัว  (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
เอกสารสำหรับยื่นวันมอบตัว
(หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตร)
        1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
        2)  สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        3)  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สมัครเรียนต่อ  คลิกที่นี่
 

 
 
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด

เรื่อง  แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

................................................................

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ (ด่วนที่สุด) ที่ ศธ 04361/ว1150  ลงวันที่  

17  มีนาคม  2563  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2563   ความแจ้งแล้วนั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม   จนถึง 31 มีนาคม 2563  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียน  การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ  และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่  18   มีนาคม  พ.ศ. 2563

 

 

 

 

(นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563
ปฎิทินงานวิชาการประจำปีการศึกษา 2562/2
ปฎิทินงานวิชาการโรงเรียนด่านขุนทดกำล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนด่านขุนทด
ตามประกาศโรงเรียนด่านขุนทด  เรื่อง  รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรในโรงเรียน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว นั้น โรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด ตามประกาศแล้สนั้น 
บัดนี้ โรงเรียนด่านขุนทดได้ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนด่านขุนทด โดยให้มาสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

   ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา  09.00 น.    ตึกอำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรในโรงเรียน ตำแหน่ง ลูก

ด้วย โรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่     กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒

โรงเรียนด่านขุนทด   ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  วันที่    มิถุนายน  ๒๕๖๒   ในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนด่านขุนทด   เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    

 

 กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่   การทำบุญตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง   การเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์  จำนวน    รูป   พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มทองพุ่มเงิน  การถวายพระพรชัยมงคล  การลงนามถวายพระพร  การบูรณาการองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี   รวมทั้งเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

 

การดำเนินการครั้งนี้  นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธีกิจกรรม และการถวายพระพรชัยมงคล   อีกทั้งโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-บุคลากร  ผู้นำองค์กรชุมชน  หน่วยงานภาครัฐเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรมที่ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  โรงเรียนด่านขุนทด  จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา    โอกาสนี้

 

 

 

 

 

 

 

นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร และพบนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๒  ในกิจกรรมหน้าเสาธงเมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

การเปิดปีการศึกษา  ๒๕๖๒   เมื่อวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วน้ำเงินขาวด้วยความยินดียิ่ง  ซึ่งในภาคเรียนที่  ๑ / ๒๕๖๒   โรงเรียนด่านนขุนทด  ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ  ด้านและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาอาคารสถานที่  ติดตามเรื่องระเบียบวินัยนักเรียน  และในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวอวยพร และให้กำลังใจแก่บุคลากร  พร้อมนักเรียนทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม    

อนึ่ง  ได้มีพิธีการต้อนรับครูคนใหม่  ครูชาวต่างชาติ    พร้อมนี้ฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งและมอบนโยบายแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

โอกาสนี้ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบาย และมุ่งมั่นในการศึกษาต่อไป

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           โรงเรียนด่านขุนทด  โดยคุณครูผู้รับผิดชอบได้ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  :  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาปีที่   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่     ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๓  -  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    หอประชุม  อาคาร  ๑๐  โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

 

. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ในระหว่างการศึกษาที่โรงเรียนด่านขุนทด

          . เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน   ได้มีโอกาสเสนอแนวความคิด   แนวทางการพัฒนา

โรงเรียน และชุมชนร่วมกัน

          . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ได้แสดงออกในกิจกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 

 

          พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติ  จากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ประธานในพิธีเปิด และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีนางณัทนิษฐ์    ไชยคำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์   การดำเนินงานต่อประธานในพิธี   ในโอกาสนี้   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   คณะผู้บริหาร   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะครู-บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีด้วย  กิจกรรมที่จัดขึ้น  ได้แก่  การรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา  (ชมภาพวีดีทัศน์)  การแนะนำแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ   การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์   การเตรียมความพร้อมในการศึกษาของผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน  การดำเนินงานผู้ปกครองเครือข่าย  การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากผู้ปกครองนักเรียน  คณะ  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทุกฝ่าย  ทำให้กิจกรรมสำเร็จลงด้วยดี

           โรงเรียนด่านขุนทด   ขอขอบคุณทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ด้วยดีเป็นลำดับมา 

 

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งรายละเอียดการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562