เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีในห้องเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ ปฏิบัติเครื่องดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติฮาร์โมนิก้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 64