ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดอาคาร DKT Coffee shop

โรงเรียนด่านขุนทด  ได้ประกอบพิธีเปิดอาคาร  DKT  Coffee  shop

ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานอาชีพ    เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๐.๐๙  น.   โดยนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด  มอบหมายให้นางณัทนิษฐ์  ไชยคำ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด     เป็นประธานในพิธีเปิดฯ   พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ศน.องอาจ  วิชัยสุชาติ   ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา  เขต    ศน.ประภาภรณ์  ถีสูงเนิน  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา  เขต     คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดทุกท่าน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครูบุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมในพิธีฯ    

โดยโรงเรียนด่านขุนทดได้ก่อสร้างอาคารเรียน  DKT  Coffee  shop   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานทักษะการประกอบอาชีพ  การรู้จักหารายได้ระหว่างเรียน   เริ่มก่อสร้างในปี  ๒๕๕๘    บัดนี้การการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์    

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา 

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2559,00:00   อ่าน 818 ครั้ง