ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วยข้าราชการครูโรงเรียนด่านขุนทด  จำนวน    คน   ได้แก่   ๑.  คุณครูวุฒิพงษ์  เงินดี   กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีการงานพื้นฐานอาชีพ   ๒.  คุณครูอาทิตย์  ไกรวัลย์เกศบุตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีการงานพื้นฐานอาชีพ    ๓.  คุณครูสุภาวดี  เจ็กนอก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ๔.  คุณครูวิภารัตน์  เจริญรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ๕.  คุณครูวัชราลักษณ์   ปราณีตพลารักษ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   และ ๖.  คุณครูสุรีรัตน์  พันชนะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ได้เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   เมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙    เวลา  ๐๘.๓๐  น.      หอประชุมอาคาร  ๑๐   โรงเรียนด่านขุนทด  

ในการนี้โรงเรียนด่านขุนทด  ได้มีโอกาสต้อนรับประธานและคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   ได้แก่   ๑.  ผอ.วิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด  ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินฯ  ๒.  ผอ.รัฐพล  มากแสงศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ   คณะกรรมการประเมินฯ   ๓.  คุณครูภาวนา  เบาสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.วัดกุดพิมาน  ๔.  คุณครูฉันณะ  อนันตะบุตร  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพันชนะ  ๕.  คุณครูณัชพร  สังฆมณี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพันชนะ   ๖.  คุณครูนิภาพันธ์   ตั้งชูวงษ์   ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย   และ  ๗.  คุณครูวัฒนา  มากขุนทด   ครูชำนาญการพิเศษ  ร.ร.บ้านดอนใหญ่หนองโสน 

การรับการประเมินในครั้งนี้   ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีการกล่าวต้อนรับประธานฯ และคณะกรรมการประเมินฯ  ในนามของโรงเรียนด่านขุนทด    ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินฯ และได้กรุณาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด่านขุนทด ในโอกาสนี้ด้วย  

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณประธานและคณะกรรมการประเมินฯ ทุกท่านมา    โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2559,11:28   อ่าน 676 ครั้ง