ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัด สพป.นม. เขต ๕  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.    หอประชุม     โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้ให้ และแสดงออกในความดีงามร่วมกัน 

โดยนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธี    พร้อมนี้คณะครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทดทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  ได้แก่   นักเรียนระดับชั้นอนุบาล   ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   ซึ่งการจัดกิจกรรมมีความสำเร็จเรียบร้อย   บรรลุตามวัตถุประที่ตั้งไว้ทุกประการ

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด่านขุนทดด้วยดีเป็นลำดับมา

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2559,13:59   อ่าน 1131 ครั้ง