ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนด่านขุนทด

              โรงเรียนด่านขุนทด  ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    โรงเรียนด่านขุนทด   ประจำภาคเรียนที่      ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ในวันที่  ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐  น.    ห้องประชุม  อาคาร   โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

  ๑.  เพื่อให้ข้อมูลความรู้ และแนวทางการฝึกประสบการณ์ฯ แก่นักศึกษา  ตลอดจนครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

                . เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี  เกิดความร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                 

                พิธีเปิดการปฐมนิเทศได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด ประธานในพิธีเปิด และการมอบนโยบายในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   

การจัดกิจกรรมมีคณะนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ  จำนวน  ๓๐  คน   ครูพี่เลี้ยง  จำนวน  ๓๐   คน    กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะนักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

                 โรงเรียนด่านขุนทด   ขอขอบคุณทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ด้วยดีเป็นลำดับมา 

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2559,13:36   อ่าน 753 ครั้ง