ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์คุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4
  วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนด่านขุนทดได้จัดกิจกรรมค่ายพี่น้องสัมพันธ์สร้างสรรค์คุณธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4  
ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความประพฤติที่ดีงาม พัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
3.ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามแบบหน้าที่ชาวพุทธ ปฏิบัติถือหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ บิดา มารดา
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน เป็นที่ตั้งแห่งความดี
  มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 540 คน  คณะครู 21คน และวิทยากร 20 คน 
  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2559,10:17   อ่าน 1004 ครั้ง