ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสัมพันธ์โรงเรียนด่านขุนทด ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต    ได้ร่วมให้การต้อนรับนายจัตุพร  บุญระดม  ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา  เขต    พร้อมด้วยนายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต    นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา  เขต     นายรัฐพล  มากแสงสิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ  ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขุนทด  (ศูนย์  ๑)  พร้อมคณะฯ   ในโอกาสการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหาร  ครู-บุคลากรโรงเรียนด่านขุนทด (ตามโครงการโรงเรียนสัมพันธ์  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙   เวลา  ๑๐.๐๐  น.    โรงเรียนด่านขุนทด  โอกาสนี้นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์    ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด  พร้อมคณะผู้บริหาร  คณะครูบุคลากร  ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนด่านขุนทด ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ  

นายวิโรจน์  ฉายชูวงษ์    ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนด่านขุนทด  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินกิจกรรม  อีกทั้งภารกิจต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ

โอกาสนี้นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต    ได้กล่าวถึงโครงการสัมพันธ์เพื่อสานนโยบายของทางราชการ  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งนโยบายที่มอบหมายกล่าวโดยสรุป  คือ  ให้โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การส่งเสริมโอกาสในการแข่งขันของนักเรียนบนเวทีการแข่งขันต่าง ๆ   การเตรียมความพร้อมในการทดสอบต่าง ๆ  และที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่คณะครูบุคลากรทุกคน  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณท่านพร้อมคณะไว้ในโอกาสนี้

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2559,15:30   อ่าน 647 ครั้ง