ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2559

ก่อนประถมศึกษา
           รับสมัครนักเรียนที่มีอายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 - 15 พฤษภาคม 2555) 
           รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2559
 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
           1. ห้องเรียนพิเศษ (1 ห้องเรียน รับจำนวนจำกัด)
               รับสมัคร  วันที่ 27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2559
               สอบคัดเลือก  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
               ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
           2. ห้องเรียนปกติ
               รับสมัคร  วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559     

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
           1. ห้องเรียนพิเศษ (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับจำนวน 30 คน)
               รับสมัคร  วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
               สอบคัดเลือก  วันที่ 6 มีนาคม 2559
               ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ 10 มีนาคม 2559
               มอบตัว   วันที่ 9 เมษายน 2559
           2. ห้องเรียนปกติ
               รับสมัคร  นักเรียนเก่าโรงเรียนด่านขุนทด วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559   
                            นักเรียนทั่วไป วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
               สอบจัดชั้นเรียน             วันที่  26 มีนาคม 2559
               ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  2 เมษายน 2559
               มอบตัว                      วันที่  9 เมษายน 2559


มัธยมศึกษาปีที่ 4 
           1. ห้องเรียนพิเศษ (โปรแกรมวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รับจำนวน 30 คน)
               รับสมัคร  วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
               สอบคัดเลือก  วันที่ 6 มีนาคม 2559
               ประกาศผลและรายงานตัว   วันที่ 10 มีนาคม 2559
               มอบตัว   วันที่ 10 เมษายน 2559
           2. ห้องเรียนปกติ
               แผนการเรียน   วิทย์-คณิต,  คณิต-ภาษา,  ศิลปกรรม-เทคโนโลยี
               รับสมัคร  นักเรียนเก่าโรงเรียนด่านขุนทด วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559   
                            นักเรียนทั่วไป วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559
               สอบจัดชั้นเรียน             วันที่  27 มีนาคม 2559
               ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  3 เมษายน 2559
               มอบตัว                      วันที่  10 เมษายน 2559

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำหรือสวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว  จำนวน 3 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ชื่อนักเรียน, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น(แบบ ปพ.1) หรือใบรับรองจากสถานศึกษาเดิม
5. กรณีสมัครคัดเลือกความสามารถพิเศษ ต้องแสดงหลักฐานอื่นๆ เช่น โล่หรือเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ(ถ้ามี)
6. ใบสูติบัตร
7. อื่นๆ(ถ้ามี)

การรับย้าย
ระยะเวลาดำเนินการ   วันที่ 1 - 30 เมษายน 2559(เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่  ตึกอำนวยการ โรงเรียนด่านขุนทด


หมายเหตุ รายละเอียดต่างๆ สอบถามได้ในวันรับสมัคร
 

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 1636 ครั้ง