ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม International Festival Dankhunthot School

           โรงเรียนด่านขุนทด  สพป.นครราชสีมา  เขต    โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านขุนาทด  ได้จัดกิจกรรม  International Festival Dankhunthot School   ในวันที่  ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔    เวลา  ๐๘.๕๐  น. เป็นต้นไป    หอประชุมอาคาร  ๑๐  โรงเรียนด่านขุนทด     โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  ดังนี้   ๑.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ๒.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  ๓.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

          พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  International Festival Dankhunthot School   โดยมีนางณัทนิษฐ์  ไชยคำ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  พร้อมนี้คณะครูโรงเรียนด่านขุนทด  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม International Festival Dankhunthot School  wfhcdj  ได้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 จึงแบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น      ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้านักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และช่วงบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ คณะครูบุคลากรโรงเรียนด่านขุนทดทุกท่าน 

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

 

ภาพกิจกรรม (ช่างภาพ ครูกิตติพงศ์  สินขุนทด)
ภาพกิจกรรม (ช่างภาพ ครูสุธาทิพย์ เหวขุนทด)

กิจกรรมช่วงเช้า (บันทึกวิดีโอแพร่ภาพสดจาก เพจสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563)
กิจกรรมช่วงบ่าย (บันทึก
วิดีโอแพร่ภาพสดจาก เพจสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563)

 

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,09:50   อ่าน 144 ครั้ง