ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการศึกษา (DKT Innovation Contest 2020)

           โรงเรียนด่านขุนทด  สพป.นครราชสีมา  เขต    ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  (DKT Innovation Contest  2020)

          วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครราชสีมา  เขต      ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมการศึกษา  (DKT Innovation Contest  2020)   โดยมีนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม   โดยสรุปว่าในปีการศึกษา   ๒๕๖๓   โรงเรียนด่านนขุนทด  ได้ดำเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาอาคารสถานที่   ข้อคำนึงที่สำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม   

พร้อมนี้ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษานครราชสีมา  เขต     ได้มอบนโยบายการพัฒนาโรงเรียนด่านขุนทดในโอกาสนี้ด้วย  

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด
 

ภาพกิจกรรม (ครูกิตติพงศ์  สินขุนทด)
ภาพกิจกรรม (ครูภัทรพล  บุศยะมา)
ภาพกิจกรรม (ครูสุธาทิพย์  เหวขุนทด)

ภาพกิจกรรม (คุณจินตนา  ตอพันดุง)

ภาพกิจกรรมวันประกวดสื่อฯ 17 ธันวาคม  2563  (ภาพโดย ครูฝ่าย ICT)
 

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2564,16:06   อ่าน 79 ครั้ง