ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนด่านขุนทด ขยายเวลในการแจ้งความประสงค์ นักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ออนไลน์
โรงเรียนด่านขุนทด ขยายเวลาในการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ  ในระดับ ม.1 และ ม.4 ไปจนกว่าจะมีจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้ง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนด่านขุนทด และจะแจ้งวันสอบคัดเลือกในลำดับต่อไป
 กรุณากรอกข้อมูลการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อออนไลน์ ขยายเวลาในการแจ้งความประสงค์นักเรียนเข้าเรียนต่อ  ม.1 และ ม.4 ออนไลน์
 ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทาง  http://www.dt.ac.th
สามารถตรวตสอบรายชื่อได้ทุกวัน โดยคลิกที่ ปุ่ม  ตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ของแต่ละระดับ  สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อาจเกิดจากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
       - หากแจ้งความประสงค์ออนไลน์ ไม่ต้องส่งเอกสาร หลักฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่กรอกข้อมูลออนไลน์ (ส่งเอกสารในวันมอบตัว)
วันสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมีการเลื่อนวันสอบ ตามประกาศสถานการณ์ระบาด COVID-19)
***หมายเหตุ ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน มาแสดงตนในวันสอบ***
กำหนดวันประกาศผลสอบคัดเลือก (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
กำหนดวันมอบตัว  (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
เอกสารสำหรับยื่นวันมอบตัว
(หากไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ของบิดาหรือมารดา ให้ใช้สำเนาสูติบัตร)
        1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป)
        2)  สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ปพ.1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
        3)  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง และตัวนักเรียน และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สมัครเรียนต่อ  คลิกที่นี่
 

 
 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,15:55   อ่าน 2168 ครั้ง