ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด

เรื่อง  แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

................................................................

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ (ด่วนที่สุด) ที่ ศธ 04361/ว1150  ลงวันที่  

17  มีนาคม  2563  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  ณ วันที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2563   ความแจ้งแล้วนั้น

          เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงดังกล่าว โรงเรียนด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  จึงขอปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม   จนถึง 31 มีนาคม 2563  และเลื่อนการรับสมัครนักเรียน  การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ  และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                   ประกาศ ณ วันที่  18   มีนาคม  พ.ศ. 2563

 

 

 

 

(นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,11:05   อ่าน 3819 ครั้ง