ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนด่านขุนทด
ตามประกาศโรงเรียนด่านขุนทด  เรื่อง  รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรในโรงเรียน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว นั้น โรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่   ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด ตามประกาศแล้สนั้น 
บัดนี้ โรงเรียนด่านขุนทดได้ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว  โรงเรียนด่านขุนทด โดยให้มาสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

   ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562  เวลา  09.00 น.    ตึกอำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2562,17:18   อ่าน 806 ครั้ง