ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรในโรงเรียน ตำแหน่ง ลูก

ด้วย โรงเรียนด่านขุนทด  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง  ณ วันที่     กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านทำความสะอาด โดยมีรายละเอียด ตามไฟล์แนบ

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2562,13:47   อ่าน 646 ครั้ง