ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๖๒

           โรงเรียนด่านขุนทด  โดยคุณครูผู้รับผิดชอบได้ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ  :  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาปีที่   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่      และชั้นมัธยมศึกษาปีที่     ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๑๓  -  ๑๔   พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    หอประชุม  อาคาร  ๑๐  โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

 

. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน ในระหว่างการศึกษาที่โรงเรียนด่านขุนทด

          . เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน   ได้มีโอกาสเสนอแนวความคิด   แนวทางการพัฒนา

โรงเรียน และชุมชนร่วมกัน

          . เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  ได้แสดงออกในกิจกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม 

 

          พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติ  จากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด ประธานในพิธีเปิด และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โดยมีนางณัทนิษฐ์    ไชยคำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์   การดำเนินงานต่อประธานในพิธี   ในโอกาสนี้   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   คณะผู้บริหาร   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะครู-บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีด้วย  กิจกรรมที่จัดขึ้น  ได้แก่  การรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา  (ชมภาพวีดีทัศน์)  การแนะนำแนวทางการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ   การร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์   การเตรียมความพร้อมในการศึกษาของผู้เรียนและผู้ปกครองนักเรียน  การดำเนินงานผู้ปกครองเครือข่าย  การจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากผู้ปกครองนักเรียน  คณะ  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทุกฝ่าย  ทำให้กิจกรรมสำเร็จลงด้วยดี

           โรงเรียนด่านขุนทด   ขอขอบคุณทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ด้วยดีเป็นลำดับมา 

 

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,15:01   อ่าน 1167 ครั้ง