ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2562

 

          ด้วยโรงเรียนด่านขุนทด มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม เพื่อจัดจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ซึ่งมีคณะครูและบุคลากร จำนวน  145   คน และนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 2,723 คน โดยให้มีการจัดจำหน่ายน้ำดื่ม    ในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนดังนี้

 1.      ประเภทรายการที่กำหนดให้ยื่นซองประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม

 2.      คุณสมบัติของผู้ขอยื่นซองประมูล

2.1ต้องมีสัญชาติไทย

2.2ต้องไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยมีใบรับรองแพทย์มาประกอบ

(ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า ให้ขอใบรับรองแพทย์มาให้โรงเรียนหลังจากได้รับการประมูลก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่1

2.3ต้องยื่นซองประมูลร้านค้าด้วยตนเอง

2.4ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องการขายอาหาร

2.5ต้องเป็นผู้มีความพร้อมในการประกอบการขายอันได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นมีบุคลากรที่จะดำเนินงานพร้อม และมีความพร้อมในเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลให้กับโรงเรียนตามกำหนด

                 3. ช่วงเวลาการขายประจำวัน ขายและจำหน่าย บริการในวันเปิดทำการปกติทุกวัน(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดต่างๆ)

ตั้งแต่เวลา  เช้า              06.00 น. - 08.00 น.    

                 กลางวัน        11.30 น. - 13.00 น.

                      บ่าย              15.50 น. เป็นต้นไป

                   4.  การพิจารณาผลการเสนอราคา

                       คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาจะพิจารณาราคาของทุกรายที่เสนอยื่นซองโดยจะพิจารณาคุณสมบัติเป็นลำดับแรกและถ้าผ่านคุณสมบัติจะพิจารณาราคาที่เสนอมาเป็นลำดับต่อไป โดยคณะกรรมการจะพิจารณาโดยยึดตามระเบียบการพัสดุของราชการมาใช้โดยอนุโลม คือจะพิจารณาการให้ราคาสูงสุดเป็นสำคัญ โดยให้ยึดผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลถือเป็นที่สุด       ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 

                   5. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ

                       5.1กำหนดราคาขั้นต่ำในการเสนอราคาประมูล 200,000 บาทต่อปี

                       5.2ผู้จำหน่ายจะไม่จำหน่ายอาหารที่ทางโรงเรียนประกาศห้ามนักเรียนไม่ให้นำมาโรงเรียนหรือรับประทาน ได้แก่ น้ำอัดลมทุกชนิด เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย ซึ่งทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป

                       5.3ผู้จำหน่ายต้องทำการขายน้ำดื่มทุกวันทำการของโรงเรียน ถ้าไม่มาขายต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วัน และถ้าหยุดขายบ่อยครั้ง โรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาการขายได้ตามเหตุผลการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นประมูลในปีต่อไป

                       5.4 ผู้ขายต้องไม่ทำการขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน

                       5.5 การทำสัญญานั้นให้ผู้ได้รับการประมูลได้มาทำสัญญากับโรงเรียนภายในวันถัดไปจากวันพิจารณาเปิดซองเสนอราคาพร้อมวางเงินประมูลและค่าบำรุง

                       5.6 ทำสัญญาครั้งละ 1 ปี

                       5.7 กำหนดราคาขายการจำหน่ายน้ำดื่มจะต้องไม่แพงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป

                   6. การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประมูลราคา

                       6.1 ขอรับแบบฟอร์มการประมูลราคา ขายน้ำดื่มได้ที่โรงเรียนด่านขุนทด (อาคารอำนวยการโรงเรียน) ได้ตั้งแต่วันที่ เมษายน 1-5 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

                       6.2 ยื่นซองประมูล/เปิดซองประมูลราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา10.00 น.พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน

                       6.3 ซองประมูลราคา  ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องยื่นเป็น 2 ซอง พร้อมจ่าหน้าซองเรียนประธานคณะกรรมการการเปิดซองประมูลราคาน้ำดื่ม ดังนี้

                             6.3.1  ซองเสนอราคา  ภายในบรรจุใบเสนอราคาเป็นตัวเลขและตัวอักษรตรงกันชัดเจน (ใช้แบบเสนอราคาของโรงเรียน)

                             6.3.2 ซองเอกสารประกอบ  ภายในบรรจุดังนี้

                                      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอราคา

                                      - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอราคา

                                      - สำเนาทะเบียนการค้า

                       6.4 คณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประมูลราคาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่ประกาศผู้เสนอราคาสูง เป็นผู้ได้รับการพิจารณา หากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6.3.2 และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดในข้อ 5 และ 6 โดยโรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดซึ่งผู้เสนอราคาทุกรายจะต้องยอมรับและไม่สามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องต่อโรงเรียนได้

                       6.5 การรับซอง / การมอบซองเสนอราคา / การรายงานพิจารณาพร้อมการประกาศ    ผู้ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการโดยอนุโลม

                   7. การทำสัญญา

                       7.1 อายุสัญญา โรงเรียนจะทำสัญญากับผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ขายน้ำดื่มซึ่งมีอายุสัญญา 1 ปี ( 2 ภาคเรียนปีการศึกษา 2562 )

                       7.2 นัดทำสัญญา กำหนดให้ผู้ได้รับการพิจารณาขายน้ำดื่มมาทำสัญญาในวันที่ 9 เมษายน 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ( ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์  จะทำสัญญา โรงเรียนจะเรียกผู้ได้ในลำดับต่อไปมาทำสัญญาหรือตามการพิจารณาของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษต่อไป)

 

                       7.3 กำหนดชำระเงินประมูลร้านค้าขายน้ำดื่ม ดังนี้

                             ชำระเงินประมูลงวดเดียวในวันที่ 9 เมษายน 2562

 รายละเอียด ตามไฟล์แนบ: ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด(ประมูลขายน้ำดื่ม)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 2562,00:00   อ่าน 390 ครั้ง