ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด กล่าวอวยพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๙  น.  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธง   โรงเรียนด่านขุนทด      นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด   ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒  โดยสรุปเนื้อหา  ดังนี้

“ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒  นี้   ในนามของโรงเรียนด่านขุนทด   ขอกล่าวอวยพรแสดงความปรารถนาดีมายังครูบุคลากรทุกฝ่าย  พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด  ทุกคน   ขอจงมีความสุขความเจริญ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ  มีกำลังแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนา   ด้านนักเรียนขอให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ยึดมั่นในแนวทางประเพณีที่ดีงาม  เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่  ผู้ปกครอง  เคารพเชื่อฟังครู-อาจารย์    ที่ผ่านมาถ้าไม่ดี หรือไม่เรียบร้อยขอให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น  ที่ดีแล้วขอให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป   มีความสุขความเจริญตลอดปีใหม่  ๒๕๖๒  ปีกุน  นี้ และตลอดไป”

  โอกาสนี้คณะผู้บริหาร  ครู-บุคลากร   นักเรียน  โรงเรียนด่านขุนทด  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้น้อมรับคำกล่าวอวยพรปีใหม่  จากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด    ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณทุกท่านผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดมา  ณ  โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 226 ครั้ง