ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนด่านขุนทด  สังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต     โดยนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด   ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)   ประกอบด้วย  ดร.ศิริชัย  วงศ์พุฒ  ผู้อำนวยการ สพม. เขต  ๒๗  จังหวัดร้อยเอ็ด  นางสุนีย์  สิทธิธนะ  สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)   และนางสาวสินีนาถ  เศวตสุพร   สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)   ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม  ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนด่านขุนทด เมื่อวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด

โอกาสนี้ ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต    รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต    นายชโลม  ตรีศักดิ์   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต     นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธ์  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา  เขต     พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา  เขต    ร่วมให้การต้อนรับในนาม  สพป.นครราชสีมา  เขต    ด้วย  

นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้กล่าวต้อนรับ และรายงานการดำเนินกิจกรรม  อีกทั้งภารกิจต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ

ดร.สุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต    รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต     ได้กล่าวถึงโครงการสัมพันธ์เพื่อสานนโยบายของทางราชการ  การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งนโยบายที่มอบหมายกล่าวโดยสรุป  คือ  ให้โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้อย่างเต็มศักยภาพ  การส่งเสริมโอกาสในการแข่งขันของนักเรียนบนเวทีการแข่งขันต่าง ๆ   การเตรียมความพร้อมในการทดสอบต่าง ๆ  และที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่คณะครูบุคลากรทุกคน  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ในนามของคณะผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนขอขอบพระคุณท่านพร้อมคณะไว้ในโอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,16:10   อ่าน 193 ครั้ง