ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนด่านขุนทด    ได้จัดกิจกรรม  “สัปดาห์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนด่านขุนทด”    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑    โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่    พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 

  2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีความพร้อมของนักเรียนในศตวรรษที่  ๒๑

  3. เพื่อพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

  4. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ  ในยุคแห่งการแข่งขันกันด้านข้อมูลข่าวสารและการดำรงชีวิต

  5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา

          กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่   การจัดกิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ   การถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่      การมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์    การแสดงนวัตกรรมการเรียนรู้ของห้องเรียน   การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้  การนำเสนอผลงาน  และทักษะของผู้เรียน ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่  ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑      โรงเรียนด่านขุนทด   โดยมีครู บุคลากร  และนักเรียนของโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์    ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  โดยมีนางณัทนิษฐ์    ไชยคำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี  ซึ่งกิจกรรมมีความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

ประมวลภาพกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนด่านขุนทด

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 653 ครั้ง